»» از ياد مبريم »»»»

مدیر انجمن: شورای نظارت

ارسال پست
Bronze
Bronze
نمایه کاربر
پست: 275
تاریخ عضویت: چهارشنبه 7 شهریور 1386, 4:06 pm
سپاس‌های ارسالی: 3603 بار
سپاس‌های دریافتی: 1144 بار

»» از ياد مبريم »»»»

پست توسط 110 »

 [FONT=Tahoma,sans-serif]« بسم الله الرحمن الرحيم »  


[FONT=Tahoma,sans-serif]با عرض سلام و ادب خدمت دوستان محترم  تصویر

[FONT=Tahoma,sans-serif] 
[FONT=Tahoma,sans-serif] 

[FONT=Tahoma,sans-serif]رسول مکرم اسلام حضرت محمد  [FONT=V_Symbols]  [FONT=Tahoma,sans-serif]ميفرمايند: 
 

[FONT=Tahoma,sans-serif]إِ [FONT=Tahoma,sans-serif] ِنَّ [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]اللَّهَ [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]لَيُحْصِ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ْ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ْ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ِ [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ُ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ّ [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ْ [FONT=Tahoma,sans-serif]‏ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ٍ [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ّ [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ِ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ُ [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ِ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ِ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ِ 
.  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ّ [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ِ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ُ [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ِ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ   .  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ْ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ُ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ُ [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]:  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif]لْفِظُ  [FONT=Tahoma,sans-serif]ِ [FONT=Tahoma,sans-serif]نْ  [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif]وْ [FONT=Tahoma,sans-serif]ٍ [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ِ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ّ [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ْ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ِ [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ِ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ٌ [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ِ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ٌ   .  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ْ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ُ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ُ [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]: [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ِ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif]‏ [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ْ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ُ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ْ [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ِ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ِ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ِ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ً [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ِ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ِ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif]ْ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ُ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ْ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ُونَ   [FONT=Tahoma,sans-serif].   [FONT=Tahoma,sans-serif]   [FONT=Tahoma,sans-serif]وَ قَ [FONT=Tahoma,sans-serif]ْ [FONT=Tahoma,sans-serif]لُهُ تَ [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]: [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ِ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ْ [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ُ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ْ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ُ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ِ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ْ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ُ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ِ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ُ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ْ [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]َ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ْ [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ُ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ْ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ُ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ُ [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ُ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ِ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ْ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ُ [FONT=Tahoma,sans-serif]مْ بِ [FONT=Tahoma,sans-serif]ِ [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]ّ [FONT=Tahoma,sans-serif]َ   [FONT=Tahoma,sans-serif].   .  [FONT=Tahoma,sans-serif]   [FONT=Tahoma,sans-serif]   [FONT=Tahoma,sans-serif]******  


 [FONT=Tahoma,sans-serif]« به درستى كه  [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]‏ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]‏ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ّ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]»   .  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]است، ميفرمايد:«هيچ  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]‏ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]»   .  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]: [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]« [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ا نگهبانان هستند كه  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]‏ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]‏ [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]»   .  [FONT=Tahoma,sans-serif]و نيز  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]: [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]« [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]گر ظاهر  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ر  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]نيد خدا  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]ه  [FONT=Tahoma,sans-serif] [FONT=Tahoma,sans-serif]  [FONT=Tahoma,sans-serif]»  
[FONT=Tahoma,sans-serif] 
[FONT=Tahoma,sans-serif] 
[FONT=Tahoma,sans-serif] 
 [FONT=Tahoma,sans-serif]منبع: إرشاد القلوب إلى الصواب، جلد ‏1، صفحه 70 و 71  

[FONT=Tahoma,sans-serif]با اندک تاملي در اين روايت و آيات شريفه حساسيت، اهميت و عمق دقت در گفتار و کردار پديدار خواهد گشت. 

[FONT=Tahoma,sans-serif]و همانطور که ميدانيد اين مسئله محدود به محدوه خاصي نشده و مراعات و مد نظر قرار دادن اينگونه آيات و روايات در همه حال و هر زمان و مکاني ضروري است. 

[FONT=Tahoma,sans-serif]و ليکن در بعضي موقعيتها و شرائط زماني و مکاني حساسيت اين امر بالا رفته و شايد قابل مقايسه با ساير حالات نباشد. 

[FONT=Tahoma,sans-serif]از جمله اينچنين سايتهايي که به نوعي بلندگوي يک مذهب است آن هم چه مذهبي، تنها مذهب حقة يعني تشيع،  
[FONT=Tahoma,sans-serif] 
[FONT=Tahoma,sans-serif]که در معرض مشاهده تعداد بسياري از اقوام و مليتها و مذاهب گوناگون بوده و خواهد بود. 


[FONT=Tahoma,sans-serif]لذا بر هر فرد شيعي است که ميان اين نوع سايتها و انجمنها با ساير سايتها و انجمنها، تفاوت بسياري قائل  
[FONT=Tahoma,sans-serif] 
[FONT=Tahoma,sans-serif]بلکه حساب ويژه اي روي اينگونه سايتها بازکند.  [FONT=Tahoma,sans-serif]و تک تک افراد در قبال اين وظيفه شرعي به سهم خود مسئول است. 


[FONT=Tahoma,sans-serif]لذا مخاطب بنده کاربر خاصي نيست بلکه همه و همه از پاسخجو گرفته ( منظورم جناب پاسخجو نيست) تا پاسخگو، 

[FONT=Tahoma,sans-serif]خواه در مهمترين قسمت سايت فعاليت داشته و خواه در غير آن، بالاترين عنوان سايت به او اختصاص داده شده و يا پايينترين عنوان. 

[FONT=Tahoma,sans-serif]تفاوت ندارد در زمينه عقائد فعاليت داشته باشد، يا در زمينه احکام و يا در ساير مباحث و يا در زمينه هاي گوناگون، ويا حتي فقط مسئوليت نظارت را برعهده  
[FONT=Tahoma,sans-serif] 
[FONT=Tahoma,sans-serif]البته همانطور که ميدانيد اين بدين معنا نيست که حساسيت همه زمينه ها در يک سطح است، هرگز. 


[FONT=Tahoma,sans-serif]البته اين نکته را نيز عرض کنم که قطعا هرچه زمينه فعاليت کاربر در سايت مهمتر و عنوان او بهتر و برتر باشد،  
[FONT=Tahoma,sans-serif] 
[FONT=Tahoma,sans-serif]مسلما مسئوليت وي در قبال سايت که در حقيقت يکي از پرچمها و علمهاي مذهب جعفري است بيشتر و پررنگتر خواهد شد. 


[FONT=Tahoma,sans-serif]اگر در غير جايگاه خود صحبت کردم از عزيزان پوزش ميطلبم. 


[FONT=Tahoma,sans-serif]و در پايان اميدوارم که بتوانيم چه منفردا و چه متحدا همانطور خود ذوات مقدسه معصومين عليهم السلام خواستند  
[FONT=Tahoma,sans-serif] 
[FONT=Tahoma,sans-serif]براي آنها مايه زينت بوده و خداي نخواسته هرگز مايه شين و بدنامي آن بزرگواران نباشيم. 


[FONT=Tahoma,sans-serif]التماس دعا  تصویر
 تصویر  .  .:: الإنسان هو شيعة علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة و السلام إن عرفه حق معرفته ::.  .  تصویر 
Old-Moderator
Old-Moderator
پست: 966
تاریخ عضویت: جمعه 23 فروردین 1387, 7:17 pm
سپاس‌های ارسالی: 973 بار
سپاس‌های دریافتی: 1783 بار
تماس:

Re: »» از ياد مبريم »»»»

پست توسط سعید منتظر »

110 عزیز از کسی خطایی سر زده؟؟
Bronze
Bronze
نمایه کاربر
پست: 275
تاریخ عضویت: چهارشنبه 7 شهریور 1386, 4:06 pm
سپاس‌های ارسالی: 3603 بار
سپاس‌های دریافتی: 1144 بار

Re: »» از ياد مبريم »»»»

پست توسط 110 »

با سلامي مجدد خدمت دوستان محترم و دوست گرامي آقا سعيد گل تصویر

بنده چند وقتي است که ميخواستم اين موضوع و مطلب را مطرح کنم و هرگز سبب مطرح کردن اين موضوع هيچ ربطي به هيچ فردي از کاربران محترم نداشته و ندارد.

لذا خواهشمندم اين شبهه اي که دوست ارجمندمون آقا سعيد به ذهن مبارکشون خطور کرد به ذهن هيچ فرد ديگري خطور نکند. تصویر

و برفرضي که خداي نخواسته خطور کرد از آن به خدا پناه برد و حد أقل ترتيب اثر نداده و پرو بالش ندهد.

و باز تکرار ميکنم مطرح کردن اين موضوع بدين معني نيست که از کاربري از کاربران سايت خطا و اشتباهي سر زده باشد و يا براي من از صحبتهايشان دلخوري پيش آمده باشد.

بلکه صلاح ديدم که از باب يادآوري به اين امر فوق العاده مهم اشاره اي نمايم تا بلکه در ابتدا خودم و در مرحله هاي بعد ساير دوستان هرچه بيشتر اين امر را مد نظر قرار داده و لحاظ نماييم.

هرچند در گذشته غافل از اين امر نبوده باشيم.

زيرا اگر اين امر را آنطور که بايد مد نظر قرار ندهيم نه تنها دنيا و آخرت خودمان لطمه شديدي خواهد خورد بلکه امکان دارد همين گفتارهاي ما لطمه شديدي به پيکره اسلام حقيقي يعني تشيع وارد سازد.

با تشکر موفق و پيروز باشد تصویر
 تصویر  .  .:: الإنسان هو شيعة علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة و السلام إن عرفه حق معرفته ::.  .  تصویر 
Bronze
Bronze
نمایه کاربر
پست: 275
تاریخ عضویت: چهارشنبه 7 شهریور 1386, 4:06 pm
سپاس‌های ارسالی: 3603 بار
سپاس‌های دریافتی: 1144 بار

Re: »» از ياد مبريم »»»»

پست توسط 110 »

 « بسم الله الرحمن الرحيم » 
.
حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در وصيتى كه،
..
به فرزندشان محمّد بن حنفيه نمودند، ميفرمايند :
.
 وَ اعْلَمْ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللِّسَانَ كَلْبٌ عَقُورٌ إِنْ أَرْسَلْتَهُ عَقَرَكَ   .  وَ رُبَّ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً وَ جَلَبَتْ نَقِمَةً   .  فَاخْزَنْ لِسَانَكَ كَمَا تَخْزَنُ ذَهَبَكَ وَ وَرِقَكَ   .  وَ مَنْ سَبَّبَ عِذَارَ لِسَانِهِ سَاقَهُ إِلَى كُلِّ كَرِيهَة
.   *[COLOR=#494429]****   .
بدان كه زبان سگى است درنده اگر او را رها كنى اذيت مى‏كند تو را   .  و چه بسا سخنى گويد كه نعمتى را از تو سلب كند و بلائى را بسوى تو بكشاند  .  زبانت را نگهدارى كن آنچنان كه طلا و نقره‏ى‏ خود را نگهدارى مى‏كنى   .  و هر كس در سخن گفتن شتاب كرد زبانش او را بسوى بديها كشاند  
 منبع: ارشاد القلوب الي الصواب جلد 1 صفحه 103  .  لذا سعي بر اين داشته باشيم که بيشتر مراقب صحبتهايمان باشيم،   .  مخصوصا در حال حاضر در اين سايت شيعي، که امکان ويرايش وجود ندارد . 
 تصویر  .  .:: الإنسان هو شيعة علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة و السلام إن عرفه حق معرفته ::.  .  تصویر 
ارسال پست

بازگشت به “دیگر گفتگو ها”