آدرس هاي بدون مرجع در كتاب مقدس (تحريف بالنقصان)

مدیر انجمن: شورای نظارت

ارسال پست
Bronze
Bronze
نمایه کاربر
پست: 16
تاریخ عضویت: دوشنبه 21 خرداد 1386, 6:26 pm
سپاس‌های ارسالی: 4 بار
سپاس‌های دریافتی: 11 بار

آدرس هاي بدون مرجع در كتاب مقدس (تحريف بالنقصان)

پست توسط tabatabay »

[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]درطول مطالعه کتاب مقدس شاید شما هم برخورد کرده باشید که در مواردی نامکتاب هایی آورده می شود که امروزه اثری از آن ها در کتاب مقدس نیست. اینارجاعات که مرجع آن ها گم یا حذف شده ، ما را نسبت به اعتبار کتاب مقدس بهتردید می افکند. فرض کنید شما یک کتاب علمی نوشته اید. در این کتاب درچندین فصل مطالب خود را به جایی در همان کتاب ارجاع می دهید. اکنون اگرخواننده ای که کتاب شما را مطالعه می کند و به دنبال محلی که ارجاع دادهاید می گردد ، اثری از محل ارجاع شما نیابد ،‌ به نظر شما چه حسی نسبت بهکتاب شما پیدا می کند؟ آیا اعتبار کتاب شما نزد او زیر سوال نمی رود؟  
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]

 

[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]درکتاب مقدس به کتاب های آسمانی بسیاری در همین کتاب استشهاد می شود که اثریاز آن نیست و در کتاب مقدس وجود ندارند. به عنوان نمونه:
 

[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]  
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif][External Link Removed for Guests] جنگ های [External Link Removed for Guests]: 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]اعداد فصل ۲۱ : ‌۱۴ از این جهت در کتاب جنگهای یهُوَه گفته میشود: “واهیب در سوفه و وادیهای ارنون ۱۵ و رودخانه وادیهایی که بسوی مسکن عار متوجه است و بر حدود موآب تکیه میزند.” 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif][External Link Removed for Guests] [External Link Removed for Guests]:  
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]یوشع فصل ۱۰ : ۱۳ پس آفتاب ایستاد و ماه توقف نمود تا قوم از دشمنان خود انتقام گرفتند. مگر این در کتاب یاشِر مکتوب نیست که آفتاب در میان آسمان ایستاد و قریب به تمامی روز به فرو رفتن تعجیل نکرد. 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif][External Link Removed for Guests] وقایع [External Link Removed for Guests]: 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]اول پادشاهان فصل ۱۱ : ۴۱ و بقیة امور [External Link Removed for Guests] و هر چه کرد و حکمت او آیا آنها در کتاب وقایع‌ِ [External Link Removed for Guests] مکتوب نیست؟ 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]سفر مراثی: 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]دوم [External Link Removed for Guests]فصل ۳۵ : ۲۵ و ارمیا به جهت یوشیا مرثیه خواند و تمامی مغنیان و مغنیاتیوشیا را در مراثی خویش تا امروز ذکر میکنند و آنرا فریضه‌ای در اسرائیلقرار دادند چنانکه در سِفر مراثی مکتوب است. 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif] سفر یوشیا: 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]دوم [External Link Removed for Guests] فصل ۳۵ : ۲۵ و ارمیا به جهت یوشیا مرثیهخواند و تمامی مغنیان و مغنیات یوشیا را در مراثی خویش تا امروز ذکرمیکنند و آنرا فریضه‌ای در اسرائیل قرار دادند چنانکه در سِفر مراثی مکتوباست.  
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]  
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]سفر [External Link Removed for Guests] ناتان نبی: 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]دوم تواریخ فصل ۹ : ۲۹ و اما بقیة وقایع سلیمان از اول تا آخر آیا آنها در تواریخ ناتان نبی و در نبوت اَخِیای شیلونی و در رؤیای یعد‌ُوی رایی دربارة یر‌ُبعام بن‌نَباط مکتوب نیست؟  
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]سفر تواریخ شمعیای نبی: 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]دوم تواریخ فصل ۱۲ : ۱۵ و اما وقایع اول و آخر ر‌َحبعام آیا آنها در تواریخ شَمعیای نبی و تواریخ انساب عد‌ُّوی رایی مکتوب نیست؟ و در میان ر‌َحبعام و یر‌ُبعام پیوسته جنگ می‌بود. 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]سفر اخیای شیلونی نبی: 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif] دوم تواریخ فصل ۹ : ۲۹ و اما بقیة وقایع سلیمان از اول تا آخر آیا آنها در تواریخ ناتان نبی و در نبوت اَخِیای شیلونی و در رؤیای یعد‌ُوی رایی دربارة یر‌ُبعام بن‌نَباط مکتوب نیست؟ 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]سفر رویای یعدوی رایی : 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]دوم تواریخ فصل ۹ : ۲۹ و اما بقیة وقایع سلیمان از اول تا آخر آیا آنها در تواریخ ناتان نبی و در نبوت اَخِیای شیلونی و در رؤیای یعد‌ُوی رایی دربارة یر‌ُبعام بن‌نَباط مکتوب نیست؟ 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]سفر تواریخ جاد رایی : 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif] اول تواریخ فصل ۲۹ : ۲۹ و اینک امور اول و آخر داود پادشاه در سِفرِ اخبار‌ِ [External Link Removed for Guests] رایی و اخبار ناتان نبی و اخبار جاد رایی ۳۰ با تمامی سلطنت و جبروت او و روزگاری که بر وی و بر اسرائیل و بر جمیع ممالک آن اراضی گذشت مکتوب است.  
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif] سفر [External Link Removed for Guests] خدا:  
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]یوشع فصل ۲۴ : ۲۶ و یوشع این سخنان را در کتاب [External Link Removed for Guests] خدا نوشت و سنگی بزرگ گرفته آنرا در آنجا زیر درخت بلوطی که نزد قدس یهُوَه بود برپا داشت. 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]اگر منظور از [External Link Removed for Guests]خدا سفر دیگری غیر از تورات باشد که خوب مشخص است که چنین سفری در کتابمقدس نیست. اگر هم منظور تورات کنونی باشد ، آیه مورد ارجاع در توراتکنونی نیست. 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif] سفر تورات موسی : 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]یوشع فصل ۸ : ۳۱ چنانکه موسی بندة یهُوَه بنی‌اسرائیل را امر فرموده بود بطوری که در کتاب تورات موسی مکتوباست یعنی مذبحی از سنگهای ناتراشیده که کسی بر آنها آلات آهنین بلند نکردهبود و بر آن قربانیهای سلامتی برای یهُوَه گذرانیدند و ذبایح سلامتی ذبحکردند. 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]آیه مورد ارجاع در تورات نیست. 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif] سفر تورات موسی : 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]یوشع فصل ۲۳ : ۶ پس بسیار قوی باشید و متوجه شده هر چه در سفر تورات موسی مکتوب است نگاه دارید و به طرف چپ یا راست از آن تجاوز منمایید. 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif] آیه مورد ارجاع در تورات نیست. 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]سفر تواریخ [External Link Removed for Guests]:  
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]اول تواریخ فصل ۲۹ : ۲۹ و اینک امور اول و آخر داود پادشاه در سِفرِ اخبار‌ِ [External Link Removed for Guests] رایی و اخبار ناتان نبی و اخبار جاد رایی 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif] سفر حیات بره: 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]مکاشفه یوحنا فصل ۱۳ : ۸ و جمیع ساکنان جهان جز آنانی که نامهای ایشان در دفتر حیات بر‌ّه‌ای که از بنای عالم ذبح شده بود مکتوب است او را خواهند پرستید. 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]مکاشفه یوحنا فصل ۲۱ : ۲۷ و چیزی ناپاک یا کسی که مرتکب عمل زشت یا دروغ شود هرگز داخل آن نخواهد شد مگر آنانی که در دفتر حیات بر‌ّه مکتوبند. 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]  
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif] واقعا این ارجاعات و اسفار چه شده اند؟ چرا در کتاب مقدس وجود ندارند؟  
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]  
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif] آدام [External Link Removed for Guests]مفسر معروف مسیحی درباره این اسفار گم شده می گوید: بر قلب های دانشمندانبه خاطر فقدان و از دست دادن همیشگی تاریخ مخلوقات، نگرانی و غم بزرگینشسته است.(ر.ک ذیل تفسیر اول پادشاهان ۴ : ۱۳ – ۳۲) 
 [External Link Removed for Guests] 

[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]نوشته ‌ها و یادداشت های تفسیر [External Link Removed for Guests] را می توانید از آدرس های زیر مشاهده نمایید: 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif][External Link Removed for Guests] 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif][External Link Removed for Guests] 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]زندگی نامه [External Link Removed for Guests] که آن را در نیویورک نوشته است را نیز می توانید با قلم خودش از اینجا بخوانید:  
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif][External Link Removed for Guests] 
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]  
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]تامس (توماس) انگلس [External Link Removed for Guests] نیز می گوید: دنیا همه بر این اتفاق نظر دارند که کتاب های گمشده کتاب مقدس ، کمتر از بیست کتاب نیستند.  
 [FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]دائره المعارف کتابیه ذیل واژه اپوکریفا نیز از کتاب های [External Link Removed for Guests]و گمشده بسیاری سخن می گوید که در قرن چهارم میلادی مورد قبول مسیحیانواقع شده بوده است . برای توضیح بیشتر می‌توانید به دائره المعارف مزبورمراجعه نمایید.  
 [FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]واکنون این سوال همچنان مطرح می شود که مرجع ضمیر و منبع ارجاعات کتاب مقدسکجا رفته اند؟ اگر حذف نشده اند پس چه توجیهی دارند و اگر حذف شده اند پسچگونه می توان گفت که کتاب مقدس [External Link Removed for Guests] نشده است؟  
  [External Link Removed for Guests] 
ارسال پست

بازگشت به “مسیحیت”